Cooperatieve stadstuin Eindhoven

De Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE) heeft in 2013 een model ontwikkeld voor een cooperatieve stadstuin. Kwekers binnen de gemeente Eindhoven telen in het kader van de aanwijzing opiumwet in de stadstuin per Eindhovenaar maximaal 4 planten, waarbij twee planten bestemd zijn voor eigen gebruik en twee planten via een collectief van een cooperatie bestemd zijn voor de gedoogde verkoop in Eindhovense coffeeshops. Dit plan voor de cooperatieve stadstuin is met twee insprekers namens de VCE en een pilot-notitie aangeboden aan de gemeenteraad van Eindhoven:

 

Pilot cannabiskweek uit de criminaliteit, de stadstuinder.

'Ons Hollands uitgangspunt is 4 planten. De cannabisgebruiker zou in zijn directe omgeving (huis) 2 planten kunnen verzorgen en 2 planten in de gemeenschappelijke ruimte laten verzorgen. Langs deze weg is het aantal keren dat je het huis uit moet beperkter door van de eigen thuisplant te consumeren. Voorzover de oogst hiervan te kort schiet, kan worden teruggevallen op de in de Stadstuinruimte geproduceerde wiet die via de coffeeshops verkrijgbaar is. We kunnen nu al stellen dat een zelfvoorziende cannabisconsument zelden of weinig beroep doet op cannabis uit criminele achtergrond.

Kleinschalig en innovatief
Een voorziening die de coffeeshop zou kunnen bevoorraden zou kunnen bestaan uit een coöperatie van zelfvoorzienende gebruikers, die per hoofd 2 planten laten beherend op een centrale plaats, wat een gesloten systeem van aanlevering zou kunnen opleveren. Geïnspireerd door de Belgische aanpak met 'Trekt uw plant' stellen we ons een grote inpandige kweekruimte voor, die in 2 gescheiden kweekruimtes behuizing biedt aan de door de coöperatieven bijeengebrachte planten: we maken onderscheid tussen hybriden en zaaddragende planten.

In verband met de veiligheid denken we dan eerst aan een (bovenste) etage van een kantoorkolos. Een bovenste etage biedt de mogelijkheid ventilatiesystemen te bouwen, tussen andere verdiepingen in is het lastiger extra voorzieningen richting dak te bouwen. Van belang is zonlichttoetreding en om hiervan te profiteren zetten we 4 of 6 planten in volle aarde op 1 plateau met wielen, opdat we via circuleren alle planten dezelfde hoeveelheid zonlicht bieden. Wat aan zonlicht gemist wordt, zou moeten worden aangevuld met een LED groei-lichtsysteem, computergestuurd en mede gevoed door zonnecellen op het dak. Als we denken aan vernieuwing en verandering dan hoeft cannabis niet meer clandestien op zolders met afgeplakte ramen en enkel kunstlicht gekweekt te worden en kunnen zonlicht en alternatieve licht- en energiebronnen benut worden.

Recycling in de coffeeshop gebruikte verpakkingsmaterialen (zakjes, buisjes, dopjes), TGC, Tilburg zamelt dit in en maakt er Grinders van (met een Grinder kun je kleine porties cannabis voor 1 a' 2 joints ontdoen van de takjes). Wellicht kunnen in de toekomst versleten Grinders via het inleverpunt worden ingenomen en worden verwerkt tot bijvoorbeeld zoiets als een bak waar de plantenpot instaat of de plantenpot zelf. Retourkomende beginbakken kunnen verwekt tot pellets voor grondstof. De cradle to cradle benadering voorziet in verwerking in een ander product tot op een punt waarop er restafval over is, welke restafval in pelletvorm aan andere plasticverwerkers afgestaan kan worden. Te denken valt aan verkeersborden of vuilniszakken.

We zouden moeten streven naar biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen, zoals pergamijn-papier, gerecycled karton of bio-afbreekbaar plastic. De zetmeelindustrie ontwikkeld vandaag de dag het verpakkingsmateriaal van de toekomst, het lijkt op plastic maar is aardappel. 

In dit voorgestelde systeem is er sprake van een coöperatie waar elk van de deelnemers 4 planten groeit, waarvan 2 thuis en 2 in de gemeenschappelijke kweekruimte, de stadstuin. De 2 thuisplanten worden door de gebruikers onderhouden en kent zodoende een kostprijs, bij binnenteelt 'inclusief energienota'. De 2 andere planten van ieder worden samengebracht en onderhouden door een verzorger/beheerder.

De zelfvoorzienende thuiskweker oogst tegen kostprijs, de oogst uit de stadstuin is het resultaat van betaalde arbeid, afschrijving investeringen en voldoende winst makend om in nieuwe technieken te herinvesteren en om voorlichtingsmateriaal aan te maken en ter beschikking te stellen. Door de wiet uit de gemeenschappelijke binnenstadstuin alleen aan hier gevestigde coffeeshops te verkopen, wordt een eigen lijn hybriden en zaaddragende planten aangeboden in voldoende variëteiten, er is immers de keuze met de toegepaste zaden eigenschappen op te nemen of juist weg te kweken. Het eindresultaat van deze inspanningen moet een duidelijk gevarieerd plantenaanbod zijn, met keuze-mogelijkheden die de straathandelaartjes niet zomaar kunnen aanbieden.

Om aan een goede collectie plantenmateriaal te komen is in eerste instantie gedacht aan Wageningen University voor hulp bij gewichten en vierkante-meter berekeningen, suggesties voor aanpak in planten-veredeling en kunnen we misschien via hun zaadbank aan zaadjes met niet-criminele achter-grond komen. We denken ook aan de Eindhovense HiTec Campus, wat betreft groeiverlichtingstech-nieken, enerzijds een complex systeem voor de binnentuinruimte, waaruit op den duur een spaar-zaam belichtingsarmatuur voor max. 2 planten ontwikkeld wordt.

Er ligt hier een beletsel: waar in bijlage C van de richtlijnen 1996 (pag.17) het in bezit hebben van één groeilamp al genoeg is om als een professionele kweker te worden aangemerkt. Wij en andere normale mensen denken dan eigen-lijk aan 2 lampen en meer, maar ja, de Procureurs Generaal vonden het nodig elke mogelijkheid van kastwiet (de plant staat in de donkere gangkast) uit het assortiment te verwijderen. Feitelijk kan de thuis-kweker 2 planten 'of 4' op zijn/haar french balcony zetten, hetgeen zich niet verdraagt met het verbod op de buitenteelt. Nieuwe wetgeving is in de maak, de z.g.n. voorbereidingshandelingen.

De 2 + 2 planten : Dat kan duo mannelijk of vrouwelijk zijn of duo hybride en zaaddragend, of, als resultaat van inspanningen en duchtige verslaglegging en administratie een duo zelfgekweekte eigen favoriete planten. Deze keuze maakt het mogelijk dat het ene lid zegt, mijn 2 hybriden heb ik thuis staan en in de gemeenschappelijke stadstuin staan mijn 2 zaaddragende planten, andere leden doen dat anders  -  elk lid kiest de hem/haar passende combinatie.

De grotere hoeveelheden uit de stadstuin komen via de Eindhovense coffeeshops beschikbaar voor aanschaf door niet-zelf-kwekende consumenten, maar is evenzeer van belang voor de coöperatieven als bijvoorbeeld de oogst van de eigen 2 thuisplanten mislukt is of verloren gegaan. Vast de hand houden aan deze combinatie draagt er toe bij, dat tot in lengte van jaren geen beroep behoeft te worden gedaan op aanlevering vanaf de straat, niet voor de zelfvoorziende kweker en ook niet voor de coffeeshopbezoeker.

We merken op :
- Dat een Nederlandse gebruiker die niet meer dan 1 American ounce (1 oz.), dus tot en met 29 gram afgeknipte cannabis in bezit heeft, aangemerkt wordt als een gebruikershoeveelheid.
- Wat aan de plant hangt, hangt eraan en is onderdeel van 1 plant.
- Tegen de aanwezigheid van 2 - 4 planten wordt doorgaans niet strafrechtelijk opgetreden, wel is het zo dat uitdagend geplaatste planten in beslag genomen kunnen worden.

Aanbeveling tot wijziging
In bijlage C. van 1 naar 2 lampen gaan zou, wat ons betreft, per eerstvolgende (al dan niet  gecorrigeerde) publicatie van een Aanwijzing Opiumwet, in de Staatscourant moeten komen te staan. Dan kan het balkonnetje ontruimd en kan je binnen 2 mooie planten hebben. En heb je niets meer te maken met misoogst, gejatte planten of aangewaaide plantenziekten, danwel onverhoedse rooiacties namens het Gezag. Dan is zelfvoorziendheid geen stap in het ongewisse en is een reëel alternatief tegenover straathandelaren en pushers. De zelfvoorzienende kwekers vormen niet langer de vraagkant bij het dealen op straat. Voorzover dit wat te eentonig wordt kan ook de zelfvoorziener naar de coffeeshop om kennis te maken met smaken- en geurenrijkdom van andere variëteiten.

Aanbeveling tot wijziging:
We vragen en eisen van de deelnemers hun eigen huiselijke omgeving niet te vergiftigen met herbi-ciden, fungiciden, insecticiden, waar in de stadsbinnentuin het voor ons vanzelfsprekend is dergelijke middelen nooit of te nimmer aan te wenden.

Merkwaardigerwijze is het gebruik van pesticiden op wietkweek in de Richtlijnen 1996, bijlage C, niet vermeld staat als een kenmerk van de professionaliteit van een kwekende geldgroeier, dus wordt (geheel tegen duurzaamheid in) de chemische bestrijdings-middelen geen strobreed in de weg gelegd. Dit terwijl tegelijkertijd juist biologische middelen (als teststrookjes en sluipwespen) wel vermeld staan als een kenmerk van die professionaliteit. Het wordt je zwaar aangerekend (strafverzwaringsgrond).

We begrijpen allemaal dat lieden met 200 of 1000 den planten bij een ziekten uitbraak naar de pesticide grijpen, maar voor een paar plantjes thuis, die je zelf oprookt, gebruik je liever geen landbouwgif.

Aanbeveling tot wijziging:
Een tweede woord, is het woord klonen, dat een negatieve bijklank heeft gekregen vanwege door de gedwongen winkelen bij de eigenaar van de oerkloon. Deze vastigheid levert de klonenmaker een hoop geld op en in zekere zin stabiele inkomstenstroom. Wij spreken liever van hybrideplant, voortgekomen uit een stekje. Zo'n stekje bevat nog geen psychoactieve stoffen, die komen er pas weken later, door goede verzorging in te zitten. Het zal zo'n 7 jaar geleden zijn dat door wetgeving een eind is gemaakt aan een verstandig arrest van de hoge raad van 2001. Tussen 2001 en 2005 kon je in de growshop kloontjes kopen, waarbij over de verkoopprijs 19% btw werd geheven. De stekjes waren even gewoon plantenmateriaal  -  onze oma's lieten ons zien hoe je door te stekken niet elk jaar dure planten voor in de vensterbank ging kopen. Het is lang geleden en klonen zijn erg verboden. 

Richtlijnen 1996
Het ontbreekt thans aan een voor iedereen helder criterium bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van professionele kweek of dat het gaat om zelfvoorzienende aanplant. Een bijdrage in de strijd tegen de straathandel wordt geleverd door coöperatieleden tegen kostprijs zelfvoorzienend te laten zijn  -  waarmee de vraagkant rechtevenredig verminderd wordt.

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen en metingen
Wij gaan ervan uit dat dit project niet in voorbereidingshandelingen strand. Zo is het aanwenden van geselecteerde zaden in het drugsdebat van 2008 als een afzonderlijk strafbaar feit aangemerkt. Voor de stadstuin wilden we Wageningen inschakelen om in korte tijd tot goed plantenmateriaal te kunnen komen. Bij het in- en uit-Mendelen van eigenschappen wordt echter voortdurend geselecteerd in de zaden. Wat de toppen van de zaaddragende planten betreft, stellen we vast dat het bij de top gaat om door de natuur geordende zaden die niet systematisch verwijderd worden. Deze uit de stadstuin komende wiet bevat het zaadmateriaal waaruit de leden van de coöperatie hun eigen zaaddragende varianten kunnen aanmaken. Vanuit de stadstuin worden geen zaden verkocht.

De bioloog legt ons nog een keer geduldig uit dat het almaar maar doorkweken van hybriden uiteindelijk zwakkere planten oplevert, waardoor je zou kunnen zeggen, door de jaren heen wordt de wiet steeds slapper (en duurder). Vanaf 2005 gaat het gemiddeld % THC omlaag, zoals blijkt uit metingen van het Trimbos Instituut, zie www.trimbos.nl. De opmerking van de bioloog is in lijn met de jaarlijkse metingen van het Trimbos-instituut (vanaf 1996 jaarlijkse monstername in 50 coffeeshops).

Een ernstige hinderpaal bij dit alles vormt de onbekendheid welke effecten in een klinische omge-ving kunnen worden waargenomen als gevolg van inname van van tevoren door het Timbos-instituut geteste monsters cannabis, waarbij het gehalte THC wordt uitgedrukt in het % percentage van het gewicht, ook naar 37 jaar is het niet gekomen tot een betrouwbare tabel, waarin je op kan zoeken bij hoeveel % THC alle proefpersonen terstond een lachkick kregen, een ontstellende trek in zoete dingen, bij hoeveel % je in welke mate lichtschuw wordt bij het naar buiten komen of bij welk gehalte THC je heel rustig in slaap valt. Om maar wat te noemen. De onderkant wordt gevormd door het percentage wat geen enkel zichtbaar effect veroorzaakt. Maar welk percentage THC leidt tot de ontremmingsfase?  -dit gaat over gebruik van cannabis om makkelijker contact te leggen met onbekende mensen. In dat verband is het van belang om op den duur met deze (op gehalte geteste) eigen kweek in de kweekruimte van bijvoorbeeld de medische faculteit van Maastricht University te kunnen voorzien van materiaal om binnen een paar jaar op dit soort vragen een antwoord kunnen te geven en tot iets te komen wat op het begin van zo'n tabel lijkt. 

Praktische aandachtspunten

Transport
De stadstuin zou (in de kelder) een bewaakte parkeergarage moeten hebben met 3 uitgangen of we hebben 3 auto's nodig om ongehinderd naar de coffeeshops te kunnen aanvoeren:  3 auto's rijden uit, slechts 1 heeft de voorraad  en we hopen dat die onderweg niet beroofd wordt. Meerdere auto's: de coffeeshopondernemers komen het een en ander zelf halen, waardoor niet vele kilo’s tegelijk in één transportwagen hoeven te worden vervoerd. Beperking rip-risico.

Overgangsfase en back up
De coffeeshopondernemer zou in de eerste langzame overgangsfase, bij een eventueel uitblijven van de oogst van de stadstuin, de waren kunnen aanschaffen op de voorheen gebruikelijke wijze, danwel de route van aanleveren via B.M.C.. En er kan daarmee een plan B in werking worden gesteld, door bij de leden van de coöperatie de kleine hoeveelheden op te halen in een 3e afgezonderde ruimte te testen, te verpakken en aan de shops aan te leveren. Op deze wijze weten de coffeeshops dat de aanvoer vrijwel constant is. Wat je in zo’n pilot niet wilt is een ‘neeverkoop’, waarmee de straathandel de derde lachende wordt.

In geval van plan B kan de bestelauto ophalen en wie geen bestelauto voor de deur wil, kan naar de dicht bijzijnde coffeeshop om het daar in te leveren en de bestelauto neemt het dan mee terug om verpakt te worden in kleine porties. In de volgende ronde krijgen de coffeeshops het herverpakte aangeleverd. Bij ophalen door bestelauto of bij inleveren bij de coffeeshop vindt geen betaling plaats, immers bij het herverpakken wordt optisch gecontroleerd en zeer precies nagewogen. De hiervoor aan de zelfvoorzienende thuiskweker te betalen bedrag wordt door de stichting in geboekt  en overgeboekt naar de betrokkene, die van de transacties een jaaroverzicht verstrekt krijgt. De thuiskweker dient zijn kostprijs op te bouwen uit bonnetjes facturen en dergelijke om zijn of haar kostprijs aannemelijk te maken.

Materieel gewin
Zelfvoorzienende thuiskwekers in een coöperatie te organiseren en daarbij een splitsing te maken in 2 maal 2 planten, waarvan 2 in de stadstuin binnen staan, waarvan de opbrengst in de coffeeshop wordt verkocht, hebben wij een systeem geschetst waarbij gebruikers en ondernemers geen enkel beroep op de illegale markt hoeven te doen. De stadsbinnentuin staat onder beheer van een stichting waaraan de coffeeshopondernemers deelnemen. De stichting organiseert en ziet toe op de verzorging. Het is dus niet zo dat de leden van de coöperatie langs komen om hun 2 planten te verzorgen, dus de coöperatie draagt de stichting op de verzorging en exploitatie van de stadstuin zodanig in te richten, dat een bescheiden winst wordt gemaakt waarvan een deel aan de coöperatie ten goede zal komen, zoals in coöperaties gebruikelijk is.

Maar de coöperatie dan wel stichting moet wel bij de tijd blijven en uit de behalen winst bijvoorbeeld nieuwe apparatuur kunnen aanschaffen, want we denken niet in aanmerking te komen voor een banklening. Eén van de uitbouwmogelijkheden zou zijn, dat de winstuitkering aan de coöperatie opgepot wordt in een reserve waaruit de coöperatie aan de stichting een lening kan verstrekken tegen de gangbare rente, of onder voorwaarden. Anderzijds kunnen opgenomen leningen en rente worden afgelost uit de reserve, bij het ontbreken van bancaire leningen de bereidheid bij de coffeeshopondernemers aanwezig is om deze te verstrekken.

Uitgaande van 15 coffeeshops in Eindhoven ligt er elke dag bij het openen van de shop een hoe-veelheid van 499 gram anders gezegd: tot 500 gram, d.w.z. tot 7,5 kilo ligt gereed om die dag verkocht te worden. Het is een uitgangspunt voor berekeningen, maar we willen met dit gegeven liever niet in de krant komen, dit om kleine boefjes niet te veel op ideeën te brengen.

Fluctuaties
In geval van een snel lopende soort die plotseling populair wordt - het vereist enige aanvulling in de rest van de dag. Alle coffeeshopondernemers kennen het verschijnsel der onverkoopbare winkel-dochters, waarvan pas achteraf blijkt dat deze soort helemaal niet populair is, bijvoorbeeld, omdat-ie uitgedroogd is. Er zijn te verwachten fluctuaties met feestdagen, braderieën, voetbalevenementen ez., dan zijn er de fluctuaties van het seizoen en het plots uitvallen van een aanvoer. Dit zijn de dagen waarop geïmproviseerd moet worden om het bij te houden.

Pilot exit
Stel het mooie bouwplan werkt niet, dan is de overgangsregeling op het eind van wat een probeersel was en moeten we langzaam terugglijden naar de oude situatie waarin iedereen zijn eigen inkoop doet. We zouden dit bouwplan niet moeten aanprijzen als experiment maar meer een studie naar mogelijkheden zelfvoorzienend te raken, waarbij een gevarieerd aanbod Cannabis Neerlandica, die 'schoon' is, het door die kwaliteit wint van in het buitenland groeiende cannabis, zo is niet uitgesloten dat de door de Amerikanen afgeworpen pesticiden aan te treffen zijn op Colombiaanse en Mexicaanse wiet. Naarmate de bezoeker van de coffeeshop onze voorlichting tot zich neemt, zal hij of zij begrijpen dat bij buitenlandse cannabis toezicht ontbreekt en er van alles op kan zitten. In die fase is er geen behoefte meer aan het naar Nederland verschepen van buitenlandse wiet.

Voorzover besproeide planten in tropische landen verwerkt worden tot warmgeperste plakken hasj, zal deze hasjiesj die residuen van bestrijdingsmiddelen bevatten. In die zin is er dus behoefte aan 'schone' Nederhasj. Ook de vervanging van buitenlandse hasj kan worden nagestreefd, waarbij het door 3, 4, of 5 landen smokkelen naar Nederland minder zinvol wordt en naar verloop van tijd overbodig. Dit is de slag die we de internationale sluikhandel zouden kunnen toebrengen. In de 'War on Drugs' zijn alle andere denkbare en geheime middelen ingezet met dieptreurig resultaat.  Wat er wel is, is de koudgeperste Nederhasj die wordt aangeduid met het begrip 'Ice'.

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat een dergelijk experiment kan lukken, alleen al omdat we liever niet terug willen keren naar een oude situatie. 

 

- Lisa Lankes (VCE) 21 maart 2013'